Bestyrelse 2019

 

Formand: Leif Reinholdt Mogensen

Næstformand: Hanne Sloth Poulsen

Koncertmester: Carsten Thelin Laustsen

Kasserer: Annette Kirkegaard

Sekretær: Mette Østergaard

Korleder: Torben Kjær

 

Bestyrelsessuppleant: Lise Nørgaard

 

Revisorer:

Poul Erik Rasmussen

Heidi Rasmussen

Revisorsuppleant: Helle Rydal

 

Nodebestyrer: Lone Helligsø

 

Fordeling af ansvarsområde

 

Bestyrelsen har lavet følgende jobbeskrivelser for de enkelte medlemmer:

 

Formanden

Modtager post til koret

Repræsenterer koret udadtil

 

Næstformand

Afløser, hvis formanden ikke er disponibel.

Laver og udsender dagsorden til bestyrelsesmøder

 

Koncertmester

Træffer aftaler om koncerter

 

Kassereren

Fører korets regnskab

Opkræver kontingent

Betaler regninger

 

Sekretæren

Skriver referater ved møder

Udformer koncertprogrammer

 

 

Herudover fordeles følgende opgaver blandt medlemmer af bestyrelsen:

 

Fundraising

Søger fonde og myndigheder om støtte og tilskud

 

Reklame og markedsføring

Ansvar for PR, reklame og webside

 

Teknik

Sørger for at teknik fungerer

Redigering af evt. musikoptagelser

Vedligeholder korets hjemmeside

 

Scrapbogsbestyrer

Holder korets scrapbog ajour (Avisudklip, korprogrammer, m.m.)

 

Nodebetyrer

(Dette arbejde kan ligge uden for bestyrelsen)

Registrerer noder

Uddeler nodeark til nye kormedlemmer

Callunakoret

Vedtægter

§ 1  NAVN
Korets navn er Callunakoret. Koret er stiftet den 22. august 2006 af Torben Kjær.

§ 2  HJEMSTED
Callunakorets hjemsted er Sognehuset ved Egeris kirke. Korets postadresse er den til enhver tid siddende formands adresse

§ 3  FORMÅL
Callunakorets formål er:

- at udbrede kendskab til og glæde ved korsang i al almindelighed

- at optage personer, der ønsker at udøve korsang

- at give koncerter i det omfang, koret anmodes herom og kan acceptere dette.

§ 4  MEDLEMMER
Enhver kan optages i koret. Henvendelse om optagelse rettes til korets formand eller dirigent. Dirigenten kan afvise ansøgere af musikalske grunde. Korets dirigent afgør medlemmernes placering i stemmegrupperne (evt. efter en stemmeprøve)

§ 5  UDMELDELSE
Ethvert medlem kan udmelde sig af koret. Udmeldelsen skal foregå skriftligt til kassereren med en måneds varsel med ophør ved en halvsæson (maj og december måned).

§ 6  KONTINGENT
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Kontingentet opkræves for et halvt år ad gangen. 1. betaling betales senest en (1) uge før generalforsamlingen. 2. betaling betales inden udgangen af september måned.

§ 7  BESTYRELSEN
Korets bestyrelse består af seks personer. Fem kormedlemmer, der vælges af og blandt korets aktive medlemmer for to år af gangen samt korets dirigent, der er født medlem af bestyrelsen. Der vælges 2 i lige år, 3 i ulige år samt hvert år 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 1 sekretær

Koret vælger en nodebestyrer, som ikke nødvendigvis behøver at være medlem af bestyrelsen.

Formanden tegner foreningen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, men der kan dog også indkaldes, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer, inkl. formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen kan til givne lejligheder nedsætte nødvendige udvalg efter behov.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 8  ANSÆTTELSE AF DIRIGENT OG PIANIST
Til at varetage den musikalske ledelse af koret ansætter bestyrelsen en dirigent og en pianist. Disse ansættes for et år ad gangen. Eventuel opsigelse kan ske med 3 mdr. gensidigt varsel til afslutning af en sæson (sæsonen går fra medio august til medio maj).

Force majeure kan dog nødvendiggøre et skifte midt i en sæson. I så fald indkaldes korets medlemmer til et orienterende møde herom.

§ 9  KORETS MUSIKALSKE LEDELSE
Ansvaret for den musikalske ledelse samt valg af korets repertoire ligger alene hos dirigent og pianist. Dog kan et repertoireudvalg nedsættes. Dette udvalg kommer med forslag. Korets dirigent er naturligt medlem af dette udvalg.

§ 10  GENERALFORSAMLING
Koret afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af januar.

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen har alle korets medlemmer stemmeret ved personligt fremmøde.

Ved ændring af korets love kræves et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, også blanke og ugyldige stemmer tælles med. Ved personvalg er et simpelt flertal tilstrækkeligt.

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men hvis blot et medlem ønsker en skriftlig afstemning, skal en sådan gennemføres.

§ 11  DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinær generalforsamling.

(Dagsordenen kan dog eventuelt udvides):

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens og dirigentens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingentet for følgende sæson

6. Valg af:

    a: 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

    b: 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

    c: En bestyrelsessuppleant (hvert år)

    d: To revisorer (hvert år)

    e: En revisorsuppleant (hvert år)

7. Eventuelt

§ 12  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden, når mindst fire medlemmer af bestyrelsen eller 3/4 af medlemmerne i koret forlanger dette. Der skal ved begæring herom vedlægges en skriftlig dagsorden for generalforsamlingen. Den ekstaordinære generalforsamling indvarsles skriftligt mindst to uger før afholdelse, og skal senest afholdes to måneder efter fremsat ønske herom.

§ 13  SUPPLEANTER
Hvis et bestyrelsesmedlem eller en revisor udtræder mellem to generalforsamlinger skal vedkommende erstattes af suppleanten.

§ 14  PÅKLÆDNING
Til koncert er det en pligt at bære korets officielle påklædning, medmindre andet er aftalt.

§ 15  NODER
Alle noder er korets ejendom.

§ 16  REGNSKABET

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet med revisorernes påtegning forelægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§ 17 OPLØSNING AF KORET
Bestemmelse om korets opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen. Opløsningen kan kun effektueres, hvis mindst 3/4 af korets aktive medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, kan afgørelsen træffes på en ny ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal, uanset fremmødet.

Bestyrelsen træffer afgørelse om korets evt. formue.

Korets scrapbøger og andet med historisk værdi overdrages lokalcentrets lokalhistoriske arkiv.

§ 18
Såfremt disse love ikke angiver nærmere retningslinjer, fastsættes disse af bestyrelsen.

§ 19
Disse love er vedtaget på korets generalforsamling den 23. januar 2007.

Oprettet 23. januar 2007.    Seneste vedtægtsændring: 10. januar 2017

Kontakt

 

Callunakoret kan kontaktes på dirigent Torben Kjærs telefon: 23 98 60 36 eller på email >>

 

Info for kormedlemmer >